08- امتحان هشتم – 10-07-99 – هندسه مختصاتی- یازدهم دختر پنجشنبه 4:30