08-امتحان هشتم-معادلات گویا و گنگ -12-07-99- یازدهم شنبه پسرA- ساعت 4:30