08-امتحان هشتم- الگو و دنباله (تصاعد)- 13-07-99 – دهم یکشنبه دختر