08امتحان هشتم -09-07-99- مثلثات – دوازدهم پسر C چهارشنبه 7