07- امتحان هفتم- 08-07-99- هندسه مختصاتی -یازدهم دختر B – سه شنبه 4:30