07- امتحان هفتم-08-07-99- مثلثات -دوازدهم دخترB-سه شنبه 7