07-امتحان هفتم – 05-07-99- مثلثات- دوازدهم پسر A – شنبه 7