07- امتحان هفتم- 03-07-99 – هندسه مختصاتی- یازدهم دختر پنجشنبه 4:30