07-امتحان هفتم -02-07-99- مثلثات – دوازدهم پسر C چهارشنبه 7