07-امتحان هفتم -هندسه مختصاتی-05-07-99- یازدهم شنبه پسرA- ساعت 4:30