07-امتحان هفتم- الگو و دنباله (تصاعد)- 06-07-99 – دهم یکشنبه دختر