06-امتحان ششم- 29-06-99- مثلثات- دوازدهم پسر A – شنبه 7