06- امتحان ششم- 27-06-99 – تابع جامع- یازدهم دختر پنجشنبه 4:30