06-امتحان ششم-26-06-99- هندسه مختصاتی – دوازدهم پسر C چهارشنبه 7