06- امتحان ششم- 26-06-99-معادله درجه دو- دهم پسر B چهارشنبه 4:30