06- امتحان ششم- 01-07-99- هندسه مختصاتی -یازدهم دختر B – سه شنبه 4:30