06- امتحان ششم -01-07-99- مثلثات -دوازدهم دخترB-سه شنبه 7