06-امتحان ششم – هندسه مختصاتی- 29-06-99 – یازدهم شنبه پسرA- ساعت 4:30