06-امتحان ششم- هندسه مختصاتی -04-07-99- یازدهم پسر B جمعه 7