06-امتحان ششم- الگو و دنباله- 30-06-99 – دهم یکشنبه دختر