05- امتحان پنجم -25-06-99-هندسه مختصاتی-دوازدهم دخترB-سه شنبه 7