05- امتحان پنجم – 25-06-99- تابع جامع -یازدهم دختر B – سه شنبه 4:30