05-امتحان پنجم- 22-06-99- هندسه مختصاتی- دوازدهم پسر A – شنبه 7