05- امتحان پنجم- 20-06-99 – یازدهم دختر پنجشنبه 4:30