05-امتحان پنجم – معادله درجه دوم – 23-06-99 – دهم یکشنبه دختر