04- امتحان چهارم- 18-06-99- یازدهم دختر B – سه شنبه 4:30