04- امتحان چهارم- 06-06-99 – یازدهم دختر پنجشنبه 4:30