04-امتحان چهارم -05-06-99- دوازدهم پسر C چهارشنبه 7