03- امتحان سوم- 30-05-99 – یازدهم دختر پنجشنبه 4:30