03- امتحان سوم- 04-06-99- یازدهم دختر B – سه شنبه 4:30