02- امتحان دوم-21-05-99- یازدهم دختر B – سه شنبه 6:30-4:30