01- امتحان یک – 16-05-99 – یازدهم دختر پنجشنبه 6:30-4:30