01- امتحان یک – 15-05-99-دهم پسر B چهارشنبه 6:30-4:60