01- امتحان یک-14-05-99- یازدهم دختر B – سه شنبه 6:30-4:30