رفع مشکل وابستگی تکالیف به فیلم های آموزشی

به دلیل وابستگی تکالیف به فیلم ها و مشکلات اینوابستگی، از این به بعد تکالیف از فیلم ها جدا می شوند. می توانید با پیگیری مراحل زیر تکلیف خود را مشاهده کنید.