نحوه مشاهده فیلم های آموزشی

ابتدا مطابق شکل به پروفایل تحصیلی خود بروید (مسیر مشاهده تکالیف)

سپس از قسمت پایین صفحه بر روی نام کلاس خود کلیک کنید.

اگر تکالیف خود را تحویل داده باشید، صفحه زیر برای شما به نمایش در می آید :

اگر فیلم ها مشاهده کردید و خواستید به تکالیف بعدی بروید به صورت زیر عمل کنید.

اگر تکلیف ارسال نشده باشد. یک کادر زرد رنگ ظاهر میشود که بر روی درس قبل کلیک میکند و در صفحه ظاهر شده بر روی نشان کامل شدن کلیک کنید تا صفحه بالا ظاهر شود.