نحوه مشاهده فیلم های آموزشی

ابتدا مطابق شکل به پروفایل تحصیلی خود بروید (مسیر مشاهده تکالیف) سپس از قسمت پایین صفحه بر روی نام کلاس خود کلیک کنید. اگر تکالیف خود را تحویل داده باشید، صفحه زیر برای شما به نمایش در می آید : اگر فیلم ها مشاهده کردید […]