دریافت فیلم های آموزشی کلاس ها

.لطفا برای دریافت فیلم های آموزشی، فقط در زمان های مقرر کلاس خود به آموزشگاه مراجعه فرمایید در غیر این صورت از تحویل فیلم ها معذوریم